Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Particulier
t.b.v. consumenten, incl. koop op afstand

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Diggels is een handelsnaam van Studio Volop, gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76955737.
1.2 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Studio Volop tot stand gebrachte of aangeboden producten.
1.3 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. koper de wederpartij van Studio Volop;
b. consument de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. consumentenkoop de koop tussen ontwerper en consument;
d. koop op afstand de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
2.2 In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Studio Volop en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3 Studio Volop is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio Volop worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Studio Volop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Prijswijziging
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Studio Volop gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
3.2 Studio Volop zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4 Levering
4.1 Studio Volop vermeldt een levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.2 Indien Studio Volop gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Studio Volop zijn ontvangen.
4.3 Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Studio Volop tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
4.4 Indien de koper een levering weigert, kan Studio Volop de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Studio Volop in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van Studio Volop totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Studio Volop heeft voldaan.

6 Ontbinding en retournering
6.1 Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van Studio Volop wijzigen of annuleren. Indien Studio Volop al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Studio Volop deze aan de koper in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping op de website van Studio Volop.
6.2 Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Studio Volop ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
6.3 De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Studio Volop heeft medegedeeld terug te zenden. Studio Volop mag wachten met terugbetaling totdat Studio Volop het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
6.4 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:
a. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Studio Volop geen invloed heeft;
b. zaken die:
1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4) snel kunnen bederven of verouderen;
c. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;
d. kranten of tijdschriften; of
e. diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven (7) werkdagen is verstreken.
6.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Studio Volop, op de wijze zoals door Studio Volop tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7 Betaling
7.1 Studio Volop is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Studio Volop nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door Studio Volop gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:
• Minimumtarief € 40,00
• 15% over eerste € 2.500,00
• 10% over volgende € 2.500,00
• 5% over volgende € 5.000,00
• 1% over volgende € 190.000,00
• 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775
7.4 Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Studio Volop aan de consument een aanmaning versturen, waarin Studio Volop een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Studio Volop bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de koper in verzuim is of Studio Volop goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Volop kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Studio Volop niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9 Garanties en reclames
9.1 De door Studio Volop te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Studio Volop geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
9.2 Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Studio Volop gemeld te worden.
9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Studio Volop de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10 Rechten van intellectuele eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Studio Volop aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Studio Volop, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Indien en voorzover Studio Volop producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Studio Volop voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Studio Volop in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11 Aansprakelijkheid voor schade
11.1 Studio Volop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b. doordat Studio Volop is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
11.2 Alleen directe en aan Studio Volop toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.3 Voor zover Studio Volop aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Studio Volop uitkeert.
11.4 De koper vrijwaart Studio Volop voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:
a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Volop of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

12 Overmacht
12.1 Ingeval Studio Volop ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Volop geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Studio Volop niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

13 Nederlands recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.
13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14 Overige bepalingen
14.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Studio Volop gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Zakelijk.

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Diggels is een handelsnaam van Studio Volop, gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76955737.
1.2 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Studio Volop tot stand gebrachte of aangeboden producten.
1.3 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. koper de wederpartij van Studio Volop, niet zijnde een consument.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.
2.2 Overeenkomsten tussen Studio Volop en de koper komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Studio Volop, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. Studio Volop behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.
2.3 Studio Volop is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio Volop worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door Studio Volop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3 Wijziging van omstandigheden en overmacht
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Studio Volop gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
3.2 Studio Volop zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van acht (8) dagen te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
3.3 Ingeval Studio Volop ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te
komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen

4 Levering
4.1 Opgegeven (lever)tijden hebben een indicatieve strekking en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Studio Volop dus schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2 Indien Studio Volop gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Studio Volop zijn ontvangen.
4.3 Bestellingen worden slechts franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is Studio Volop gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Studio Volop hebben verlaten. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering, ongeacht wat tussen Studio Volop en de koper omtrent het vervoer en de assurantie is overeengekomen.
4.5 Indien de koper een levering weigert, kan Studio Volop de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Studio Volop in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Studio Volop totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Studio Volop heeft voldaan.
5.2 De koper mag de producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Studio Volop slechts verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
5.3 Indien de koper zijn verplichtingen uit een met Studio Volop gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Studio Volop bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, is Studio Volop gerechtigd de geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6 Ontbinding en retournering
6.1 Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Studio Volop worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Studio Volop al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Studio Volop deze aan de koper in rekening brengen.
6.2 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Studio Volop, waarbij Studio Volop het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Studio Volop mag wachten met terugbetaling totdat Studio Volop de retourzending heeft ontvangen.

7 Betaling
7.1 Studio Volop is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Studio Volop nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor zakelijke transacties. Alle door Studio Volop gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Studio Volop bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien de koper in verzuim is of Studio Volop goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Volop kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Studio Volop niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9 Garanties en reclames
9.1 De door Studio Volop te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Studio Volop geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
9.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.
9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen tien (10) dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Studio Volop gemeld te worden.
9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Studio Volop de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10 Rechten van intellectuele eigendom
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Studio Volop aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Studio Volop, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Indien en voorzover Studio Volop producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Studio Volop voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Studio Volop in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11 Aansprakelijkheid voor schade
11.1 Studio Volop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b. doordat Studio Volop is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
11.2 Alleen directe en aan Studio Volop toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten.
11.3 Voor zover Studio Volop aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Studio Volop uitkeert.
11.4 De koper vrijwaart Studio Volop voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
11.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Volop of zijn (leidinggevende) ondergeschikten.

12 Nederlands recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Studio Volop is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Volop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13 Overige bepalingen
13.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
13.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Studio Volop gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.